Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Koprivničko – križevačka županija tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Koprivničko – križevačkoj županiji omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – «Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje Koprivničko – križevačke županije je

Melita Ivančić, mag.pol. – pročelnica Službe ureda župana
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I, 48000 Koprivnica, I kat, soba 25
Tel: 048 658-120
e-mail: melita.ivancic@kckzz.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2021. godinu (pdf, csv)

Izvješće za 2020. godinu (pdf, csv)

Izvješće za 2019. godinu (pdf, csv)

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2016. godinu (csv format)

Izvješće za 2015. godinu

 Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik 6/07)

Katalog informacija Koprivničko-križevačke županije

Zahtjev za pristup informaciji – obrazac

Visina naknade za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Opći akti i odluke

Katalog akata Koprivničko-križevačke županije

Akti župana

Akti županijske skupštine

Statut Koprivničko-križevačke županije

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

Poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća

Županijska razvojna strategija

Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije

Plan gospodarenja otpadom

Plan navodnjavanja Koprivničko-križevačke županije

Proračun i izvršenje proračuna

Proračun, izmjene i dopune Proračuna, izvršenje, obrazloženje…

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Geopodravina d.o.o.

Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt

Kontakti

Upravni odjel

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

Postupci javne nabave

Plan nabave

Registri sklopljenih ugovora

Registar ugovora o nabavi “bagatelne” vrijednost

Registar ugovora o javnoj nabavi

Popisi preostalih sklopljenih ugovora

Obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija

Javni pozivi i natječaji

 Natječaji za prijam u službu

Ostale informacije

Najčešće postavljena pitanja

Registri i baze podataka

http://arhiva.kckzz.hr/category/novosti/