Služba ureda župana

Pročelnica: Melita Ivančić, mag.pol.
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I, 48000 Koprivnica (I kat, soba 22)
Tel: 048 658-120
Fax: 048 622-584
e-mail: melita.ivancic@kckzz.hr

Služba ureda župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za potrebe župana, zamjenika župana i Županijske skupštine, poslove međuregionalnog, prekograničnog i međunarodnog povezivanja i suradnje, poslove zaštite i spašavanja, surađuje s državnim tijelima, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije.

Služba ureda župana obavlja sljedeće poslove:

1. pripremanja programa rada župana i zamjenika župana te praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
2. informiranja o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
3. organiziranja i vođenje protokola,
4. odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito,
5. suradnje s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama te promidžbu, uređivanje, organiziranje i objavljivanje “Županijskog lista – glasnika
Koprivničko-križevačke županije“,
6. osiguravanja prava na pristup informacijama i informiranja javnosti,
7. usklađivanja i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
8. obavljanja i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana,
9. pripremanja sastanaka s ministrima, saborskim zastupnicima, predsjednikom Vlade RH i predsjednikom RH te ostalim visokim dužnosnicima,
10. pripremanja sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave RH te lokalne i regionalne samouprave drugih država,
11. izrade programa razvoja međunarodne suradnje u područjima civilne zaštite i vatrogastva kao i u ostalim područjima zaštite i spašavanja,
12. pripremanja akata iz područja civilne zaštite i vatrogastva koje donosi župan i Županijska skupština, suradnju s tijelima osnovanim u navedenim područjima na županijskoj razini te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za njih kao i postupanje po odlukama i drugim provedbenim aktima nadležnih tijela iz tih područja,
13. iz područja zaštite na radu, civilne zaštite i vatrogastva te suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim sličnim tijelima,
14. iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanja sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanja razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
15. vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
16. razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja kvalitete pružanja javnih usluga Županije,
17. planiranja, projektiranje, izgradnja, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i web portala Županije,
18. vezane za razvoj i unaprjeđenje informatizacije i informatičke podrške te predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije kao i integraciju s informacijskim sustavima jedinica lokalne samouprave,
19. planiranja i nabavljanja te upravljanja i održavanja informatičko-komunikacijskih resursa,
20. obavljanja nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka,
21. planiranja i provođenja edukacije korištenja informatičke opreme, programa i alata u radu,
22. pripremanja i osiguranja tehničkih uvjeta za održavanje sjednica Županijske skupštine, županijskih manifestacija i ostalih događaja od županijskog značaja,
23. razvoja sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
24. predlaganja i provođenja mjera i standarda informacijske sigurnosti,
25. izrade i objave „Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije“,
26. nadzora i unapređenja procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacije poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima,
27. opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (organiziranje i nadziranje održavanja i čišćenja službenih prostorija Županije, zaštitarska i čuvarska služba, pružanje usluga reprezentacije i slično),
28. provjere tehničke ispravnosti službenih vozila, prijevoza župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine te poslove dostave kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
29. druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.