Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročelnik: Damir Petričević, mag.ing.aedif.
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I dvorišni dio, 48000 Koprivnica
Tel: 048 658-129
e-mail: damir.petricevic@kckzz.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i zaštite prirode na području Županije (izuzev područja Grada Koprivnice).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja sljedeće poslove:

1.rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu uporabu građevina, potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktima dokumenata prostornog uređenja ili lokacijskom dozvolom, izvoda iz detaljnih planova i drugih,
2. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: građevinske dozvole, uporabne dozvole, dozvola za uklanjanje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola za određene građevine (građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine i građevine izgrađene temeljem akta izdanog do 01. listopada 2007. godine), potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktima za građenje
3. potvrđivanja elaborata o etažiranju građevina,
4. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i postupanja s neopasnim otpadom, izdavanjem dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područja i rješenja o potrebi provođenja Glavne ocjene, izdavanjem dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode, izdavanjem posebnih uvjeta zaštite prirode,
5. izrađivanja planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša i zaštite prirode,
6. vođenja e-baze Registra onečišćavanja okoliša,
7. vezane uz procjenu vrijednosti nekretnina iz nadležnosti Županije, u skladu s posebnim propisima,
8. financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
9. vođenja evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima, praćenja i dostave podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša te zaštite prirode nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko- križevačke županije,
10. sudjelovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti,
11. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša te zaštite prirode o kojima odlučuju tijela državne vlasti,
12. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom,
13. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata te sudjelovanje u postupcima strateške procjene planova, programa i strategija na okoliš,
14. osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje, organiziranjem javnih rasprava o studijama navedenih postupaka,
15. osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju,
16. sudjelovanja u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike– analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju,
17. sudjelovanja u postupcima dodjele koncesija za pravo gospodarskog korištenja prirodnih dobara,
18. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.