Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava

Pročelnik: Tihomir Kvakarić, dipl. iur.
Sjedište: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, prizemlje, soba 4
Tel: 048 658-190
e-mail: tihomir.kvakaric@kckzz.hr

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja poslove iz područja opće uprave i ostvarivanja imovinskih prava.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

1. osobna stanja građana – promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
2. registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
3. poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
4. odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
5. poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
6. utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja,
7. postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina,
8. donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
9. provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja,
10. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika,
11. postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom,
12. provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza
13. obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
14. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava djeluju matični uredi temeljem posebnog propisa kojim se uređuju područja matičnih ureda, i to:

1. Matični ured Koprivnica,
2. Matični ured Đurđevac,
3. Matični ured Križevci,
4. Matični ured Drnje,
5. Matični ured Virje,
6. Matični ured Kloštar Podravski,
7. Matični ured Sveti Ivan Žabno i
8. Matični ured Sveti Petar Orehovec.