Profil kupca

NAZIV I SJEDIŠTE KUPCA: Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica

OIB: 06872053793

TELEFON: 048/658-111

TELEFAKS: 048/622-584

INTERNETSKA ADRESA: www.arhiva.kckzz.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Vedrana Podnar,dipl.oec.univ.spec.oec., tel. 048/658-224, e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr