Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

Maja Blažek, mag. iur.
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (prizemlje, dvorišni dio, soba 13)
Tel: 048 658-225
Fax: 048 658-226
e-mail: maja.blazek@kckzz.hr

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti obavlja poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne pomoći, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštite vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija i članova njihovih obitelji te udruga građana iz tih područja.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz zdravstvene i socijalne djelatnosti o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
2. praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva i iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
3. obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz stavka 2. alineje 2. ovog članka,
4. predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije,
5. usklađivanja ustrojstva djelatnosti socijalne skrbi u nadležnosti Županije,
6. utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost,
7. vezanih uz rad mrtvozorničke službe, odnosno preglede osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova,
8. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima,
9. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi,
10. praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim djelatnostima do prelaska u ordinaciju,
11. koordiniranja provođenja planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
12. vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi,
13. obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija,
14. koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi,
15. financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
16. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

1. rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda,
2. zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
3. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
4. izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
5. izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
6. davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i za provođenje humanitarne akcije te vođenje propisanih evidencija,
7. ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
8. pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
9. vođenje evidencije i dokumentacije te sastavljanje izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih posebnim zakonom kojim je regulirana socijalna skrb, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne samouprave i Županije,
10. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.