Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Pročelnik: Darko Masnec, dipl.oec
Sjedište: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, II kat, soba 47
Tel: 048 658-242
e-mail: darko.masnec@kckzz.hr

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja poslove planiranja, praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Županije, provođenje postupaka javne nabave, poslove pripremanja, kandidiranje projekata te obavljanje stručnih poslova vezanih uz programe Europske unije (u daljnjem tekstu: programe EU) kao i drugih projekata od županijskog interesa.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja sljedeće poslove:

1. praćenja i proučavanja problematike javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba te pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
2. proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima,
3. izrade uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu Županije,
4. pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i poslove ekonomata,
5. izrade periodičnih (tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
6. praćenja i proučavanja problematike izvršavanja proračuna jedinica lokalne samouprave, pripremanja mjera unaprjeđenja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna te fondova EU,
7. izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, primitke, rashode i izdatke proračuna te povremena izvješća na traženje župana i Županijske skupštine i njegovo izvršavanje kao i druge poslove i zadatke vezane uz djelatnost financiranja Županije,
8. provođenja prvostupanjskih upravnih postupaka razreza i naplate poreza na nasljedstva i darove i poreza na cestovna motorna vozila,
9. provođenja upravnog postupka i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
10. uspostavljanja, razvijanja i koordiniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole,
11. obračuna i isplate plaća i drugog dohotka,
12. izrađivanja plana javne nabave računalne i mrežne opreme te sistemskog softvera,
13. provođenja postupaka javne nabave u kojima se Županija nalazi u svojstvu naručitelja te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Županija kao i za trgovačka društva u kojima Županija ima poslovne udjele, odnosno dionice,
14. provođenja postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga,
15. vođenja registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi,
16. pripremanja i prijave projekata na sredstva fondova EU,
17. surađivanja s drugim dionicima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela (darovnice),
18. vođenja i koordiniranja baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s POROM Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: „PORA“),
19. praćenja i prosljeđivanja zainteresiranim stranama javnih poziva programa EU,
20. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.