Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15.) odgovorna osoba institucije obvezan je imenovati osobu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost u skladu s Naputkom jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije:

TATJANA PUKLEK, dipl. iur., voditeljica Odsjeka za poreze unutar Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
Sjedište: Antuna Nemčića 5/II, 48000 Koprivnica, II kat, soba 50
telefon/fax: 048 658-248
e-mail: tatjana.puklek@kckzz.hr