Zamjenik župana

Zamjenik župana

Ratimir Ljubić

Sjedište: Nemčićeva 5/1
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/622-584
e-mail: ratimir.ljubic@kckzz.hr

Župan ima jednog zamjenika.
Zamjenik župana bira se na način i po postupku propisanom za izbor župana.
Zamjenik župana pomaže županu u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, te obavljaju i druge poslove koje mu povjeri župan.
Župan može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku župana posebnim aktom.
Zamjenik župana dužnost obavljaju profesionalno.