Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Pročelnik: Marijan Štimac, dipl. oec
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (II kat, dvorišni dio)
Tel: 048 658-231
Fax: 048 222-791
e-mail: marijan.stimac@kckzz.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja poslove iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, prometa, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom, poljoprivrede, turizma, šumarstva, lovstva, ruralnog i regionalnog razvoja, ugostiteljstva i trgovine.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja sljedeće poslove:

1. izrade programa razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, prometa, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, komunalne djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom, poljoprivrede, turizma, šumarstva, lovstva, ruralnog i regionalnog razvoja,
2. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva, regionalnog razvoja, prometa i sustavnog gospodarenja energijom, kao i poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, lovstva i šumarstva te turizma o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
3. pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom Županijske skupštine ili župana,
4. usklađivanja radnji i poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka jedinica lokalne samouprave u sastavu Županije,
5. vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
6. promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,
7. sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
8. praćenja stanja u području turizma te davanja smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
9. upravne i stručne iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu,
10. praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
11. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
12. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, građevinska inspekcija, vodno gospodarstvo, groblja, gospodarenje otpadom, kao i po žalbama izjavljenima na upravne akte općinskih i gradskih upravnih tijela, za koje posebnim propisom nije utvrđena nadležnost nekog drugog tijela,
13. iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, navodnjavanje, zaštitu izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom,
14. praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenje tekućih projekata sa ciljem smanjenja onečišćenja vode, tla i zraka,
15. iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
16. organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela,
17. vođenja baze projekata na području Županije u suradnji s „POROM“, općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata,
18. pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine,
19. vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje te ruralnog prostora,
20. sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s „POROM“,
21. praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija,
22. surađivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,
23. pripremanja za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
24. provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije,
25. vođenja registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenja poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
26. izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva,
27. koordiniranja poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci,
28. praćenja stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
29. predlaganja uvjeta obavljanja, provođenje postupka i izdavanje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su iz nadležnosti Županije,
30. rješavanja u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled,
31. stručnih i administrativnih vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
32. prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih,
33. izrađivanja programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
34. praćenja stanja, predlaganje mjera i poticanje unapređenja sustava obrane od tuče, ublažavanje od posljedica prirodnih nepogoda i provođenje programa osiguranja usjeva,
35. provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
36. izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
37. provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno- interesno povezivanje poljoprivrednika,
38. provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
39. praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva,
40. praćenja stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo,
41. predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
42. promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama,
43. sufinanciranja specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi u suradnji s obrazovnim ustanovama i organizacija stručnih ekskurzija za interesnu skupinu iz sektora poljoprivrede,
44. financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
45. sukladno odredbama posebnog zakona kojim je regulirana zaštita životinja,
46. temeljem ugovora za katastarske izmjere u jedinicama lokalne samouprave
47. provođenja postupka upisa građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje – javnog dobra u javnoj uporabi u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave,
48. sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano slatkovodno ribarstvo,
49. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

1. upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti, sukladno posebnim propisima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
2. utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
3. izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, obavljanje drugih povjerenih poslova vezanih uz pružanje usluga u turizmu za koje je nadležna Županija, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
4. utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
5. izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom,
6. izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
7. vođenje postupka utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te vođenje odgovarajućih evidencija,
8. izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume te vođenje evidencija o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Koprivničko- križevačke županije,
9. registraciju dobavljača božićnih drvaca,
10. izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
11. donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
12. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.