Služba za unutarnju reviziju

Pročelnica: Ljubica Belobrk Flamaceta, dipl. iur
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (II kat, dvorišni dio, soba 60)
Tel: 048/658-146
e-mail: ljubica.belobrk-flamaceta@kckzz.hr

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju kriterije za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.
Zadaća Službe za unutarnju reviziju je osigurati Županiji stručno, profesionalno i neovisno obavljanje poslova iz djelokruga unutarnje revizije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i najboljom praksom i to na način da provodi revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa te daje županu neovisne i objektivne informacije, savjete i stručna mišljenja s ciljem poboljšanja poslovanja Županije i poboljšanja transparentnosti istog.

Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:

1. izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
2. obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima, odnosno na zahtjev župana,
3. procjenu adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
4. analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
5. davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
6. izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
7. praćenje provedbe danih preporuka,
8. izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
9. izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
10. druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.