Koncesije

Javni pozivi i natječaji / 13.09.2018.

Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada i zdravstvene njege u kući

Koprivničko-križevačka županija pokrenula je postupak davanja koncesija za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada i zdravstvene njege u kući.

Javni pozivi i natječaji / 07.06.2016.

Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada i zdravstvene njege u kući

Koprivničko-križevačka županija pokrenula je postupak davanja koncesija za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada i zdravstvene njege u kući.

Koncesije / 12.07.2012.

Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece te medicine rada.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) i Zaključka Župana Koprivničko-križevačke županije Klasa: 510-01/12-01/26, Ur.broj: 2137/1-07/04-12-1, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost obiteljske (opće) medicine

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost obiteljske (opće) medicine. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost obiteljske (opće) medicine na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).