Prethodna ocjena EM

Javni pozivi i natječaji / 25.04.2016.

Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od stac.39+100 do 40+200)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Prethodna ocjena EM / 11.04.2014.

Robinzonski kamp Komatnica na rijeci Dravi

KLASA: UP/I-612-07/14-01/3 URBROJ: 2137/1-04/13-14-16 Koprivnica,  08. travnja 2014.   Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja […]

Prethodna ocjena EM / 04.12.2013.

Rješenje “Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada”

Koprivničko-križevačka županija povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu projekta „Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada“, donosi RJEŠENJE