Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od stac.39+100 do 40+200)

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA:   UP/I  612-07/16-01/6
URBROJ: 2137/1-05/18-16-3
Koprivnica, 25. travnja 2016.

INFORMACIJA

o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata uređenja vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od stac. 39 + 100 do 40+200)  

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka  10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Uređenje vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od stac. 39 + 100 do 40+200)  
Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica, Bjelovar
Lokacija zahvata: Potok Glogovnica (stacionaža39+100 do 40+200) na više kčbr. u k.o. Marinovac
Projektant/izrađivač: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica, Bjelovar
Datum zaprimanja zahvata: 21. travnja 2016. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR2001404 Glogovnica
Zaštićena područja:

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif. v.r.