Robinzonski kamp Komatnica na rijeci Dravi

KLASA: UP/I-612-07/14-01/3

URBROJ: 2137/1-04/13-14-16

Koprivnica,  08. travnja 2014.

 

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Braniteljska zadruga Skulptura umjetnička, Brače Radića 50, Hrženica, po upravitelju Dražen Kuharović, Dubovečki breg 49, Koprivnica  za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata uspostave Robinzonskog kampa Komatnica na rijeci Dravi, d o n o s i

RJEŠENJE

I.        

Namjeravani projekt „Robinzonski kamp Komatnica na rijeci Dravi“ kojim će se na području kčbr. 2401/1, 2420/2, 2400 i čestica 2401/2 javnog dobra (vodotok) k.o. Sigetec, urediti prostor kampa za robinzonski smještaj sa popratnim rekreacijskim sadržajima, nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

II.   

Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Braniteljska zadruga Skulptura umjetnička, Braće Radića 50, Hrženica, po upravitelju Dražen Kuharović, Dubovečki breg 49, Koprivnica (u daljnjem tekstu: Braniteljska zadruga), podnio je 07. veljače 2014. zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za provedbu projekta „Robinzonski kamp Komatnica na rijeci Dravi“.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije je iz dostavljene dokumentacije utvrdio da se lokacija planiranog zahvata nalazi na kčbr. 2401/1, 2420/2, 2400 i 2401/2 u k.o. Sigetec koji se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 – Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) i Područja značajnog za ptice (POP) HR 1000014 – Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te unutar Regionalnog parka Mura – Drava. Ujedno, uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđuje se da predmetni zahvat nije protivan propisanim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Peteranec („Službeni glasnik KKŽ” br. 8/06, 11/07 i 4/13).

Predmetnim zahvatom planira se urediti kamp za robinzonski smještaj koji će se prostirati na površini od cca 0,3 ha unutar inundacijskog pojasa rijeke Drave u blizini sela Komatnica, a koji treba udovoljavati minimalnim uvjetima propisanim čl. 16. i prilogom 10. Pravilnika o  razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ („Narodne novine“ br. 49/08).

– Projektom je predviđeno postavljanje žičare (zip-line) preko rukavca Drave i jedne manje dječje žičare na dječjem igralištu na kopnu, na obali rijeke sa postavljenim drvenim rekreacijskim preprekama. Ujedno se predviđa postavljanje šest drvenih sjenica veličine do 12 m2 (na krov jedne sjenice postavio bi se solarni kolektor), sa   popratnim roštiljima, klupama za odmor, drvenim pješačkim stazama, ekološkog wc-a te uređenje 500 m obale rukavca i dijela ušća potoka Gliboki sa postavljanjem koševa za smeće i redovitim održavanjem obale (košnja trave i korova) bez uništavanja drvenastog raslinja.

– Kako bi se posjetitelji kampa sigurno prihvatili na zip-line potrebno je na obje strane rukavca izgraditi platforme, površine 2,5 m2, koje su podignute u zrak i koje se nalaze uz stabla na koja je privezana i učvršćena žica. Žičara je predviđena preko rukavca rijeke u duljini od 45-60 m, odnosno radi se o spustu po žici iznad rijeke do otoka koji se nalazi unutar korita rijeke Drave. Na otoku, od točke/platforme zaustavljanja bi se postavila drvena staza širine 1m i visine 1 m iznad tla te dužine 20 m kojom bi se posjetiteljima omogućilo vraćanje do obale otoka sa koje im je osiguran povratak na obalu/kopno. Dječja žičara duljine cca 20 m bila bi postavljena na kopnu.

– Posjetiteljima bi se iznajmljivale sjenice, kanui, bicikli te omogućila vožnja na tradicionalnoj splavi. U kampu bi svi objekti bili izgrađeni od prirodnog materijala, od trupaca smreke i pokriveni sa trstikom i prirodnom slamom. Prilikom postavljanja platformi i zip-linea kao i za dopremu sjenica predviđeno je korištenje kamiona i dizalica.

– Uz tematiku adrenalinskog kampa, također bi u kampu bilo moguće odvijanje radionica/umjetničkih kolonija kiparenja, izrade skulptura i drugih oblika umjetničkog izražavanja, a sve u cilju što boljeg doživljaja prirodnih ljepota rijeke Drave.

– Planirani zahvat predstavlja manji negativni utjecaj na pojedinačna stabla za koja će biti učvršćena žičara i potrebne sigurnosne platforme.

U provedenom postupku Upravni odjel je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09) od Državnog zavoda za zaštitu prirode zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je traženo mišljenje povratno zaprimljeno 20. ožujka 2014. godine, KLASA:612-07/14-38/82, URBROJ:366-07-6-14-4 kojim se navodi da se predmetni zahvat nalazi unutar ekološke mreže odnosno Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000014 Gornji tok Drave” (temeljem Direktive o staništima 92/43/EEZ) te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000014 Gornji tok Drave” (temeljem Direktive o pticama 2009/147/EZ) te se navodi da se s obzirom na karakteristike zahvata ovom prethodnom ocjenom isključje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Temeljem gore navedenog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode, svih dostavljenih dokaza kao i provedenog terenskog obilaska predmetne lokacije dana 01. travnja 2014. god. (zapisnik i fotodokumentacija KLASA:UP/I-612/07/14-01/3, URBROJ:2137/1-04/13-14-14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode odlučio je kako stoji u izreci ovog Rješenja.

Navedeni zahvat se također nalazi unutar zaštićenog područja Regionalnog parka Mura – Drava te će se za zahvat posebnim rješenjem temeljem čl. 144. istog Zakona dodatno ishodite posebni uvjeti zaštite prirode i ishoditi suglasnost i posebni uvjeti korištenja vodnog dobra kojim upravljaju Hrvatske vode.

Sukladno članku 44. stavka 3. istog Zakona, ovo rješenje objavljuje se na službenim internet stanicama Koprivničko-križevačke županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

            Pročelnik:

                                                                                                        Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.