Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Šumske poučne staze u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac u postupku ocjene […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.08.2020.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije…

Javni pozivi - prostorno uređenje / 19.06.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Željka Milunović, 43000 Bjelovar, Andrije Hebranga 54 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac, nastaloj spajanjem cijelih k.č.br. 343, 342/2, 342/1, 341/2, 340/3, 340/5, 339/2, […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.04.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – na građevnoj čestici 10485/347 k.o. Virje (Virje, Trg Stjepana Radića 5)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2020 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.03.2020.

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – odlagalište komunalnog otpada “Piškornica”, sustav aktivnog otplinjavanja i kogeneracijsko postrojenje

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.