Zahtjev za izdavanje, izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole

LOKACIJSKA DOZVOLA se izdaje za:

 1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
 2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
 4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem
 5. etapno i/ili fazno građenje građevine
 6. složeni zahvat u prostoru
 7. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
 8. građenje građevina ako to stranka zatraži.

Eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe određuje se na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u skladu s prostornim planom.

Zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola, određuje ministar pravilnikom.

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE prilaže se:

 1.  idejni projekt u elektroničkom obliku
 2.  ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta
 3. rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje  sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša
 4. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
 5. potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju rudarstvo i gradnju ne smatraju rudarskim građevinama, odnosno građenjem, uz dokumente iz stavka 2. članka 127. Zakona o prostornom uređenju, podnositelj zahtjeva prilaže i dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuje gradnja, odnosno dokaz da može provoditi zahvat u prostoru, ako se radi o zahvatu za koji je posebnim zakonom propisano tko ga može provoditi.

Dokumentacija pod točkom 1., 3. i 4. te stavka 3. članka 127. Zakona o prostornom uređenju može se podnijeti u elektroničkom obliku i elektroničkim putem.

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

Izvršna, odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu podnositelja zahtjeva, odnosno investitora izmijeniti, dopuniti, ukinuti i/ili poništiti.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to podnositelj zahtjeva, odnosno investitor zatraži.

Zahtjevi za izdavanje akata