Rješenje “Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada”

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu projekta „Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada“, d o n o s i

 RJEŠENJE

I.         Da je namjeravani projekt „Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada“ kojim će se na području kčbr. 4267, 5235/59 i 5235/33 u k.o. Legrad urediti poučna staza u dužini od oko 1,5 km sa popratnim sadržajima (interpretacijske ploče, klupe za odmor, koševi za smeće i dr.) i izgraditi 2 vidikovca, drvena sjenica i drveni pješački prijelaz, prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

II.        Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Obrazloženje

 Nositelj zahvata, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica, podnio je 24. listopada 2013. zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za provedbu projekta „Ekološko edukacijski kutak na rijeci Dravi kraj Legrada“.

Predmetnim zahvatom planira se urediti poučna staza u dužini od oko 1,5 km koja se proteže unutar inundacijskog pojasa rijeke Drave na kčbr. 4267, 5235/59 i 5235/33 u k.o. Legrad uz  popratne sadržaje interpretacijske ploče, klupe za odmor i koševe za smeće. Projektom se planira izraditi i postaviti dva drvena vidikovca (promatračnice za ptice), drvena sjenica i drveni pješački prijelaz preko potoka/rukavca. Za potrebe provođenja zahvata biti će potrebno na određenim mjestima ukloniti vegetaciju, nisko raslinje i šikaru te prilagoditi (utvrditi) tlo za postavljanje i učvršćivanje navedenih drvenih objekata.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije je iz dostavljene dokumentacije utvrdio da se područje planiranog zahvata nalazi unutar područja ekološke mreže Natura 2000 područja HR 1000014 – Gornji tok Drave i HR5000014 – Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja te unutar Regionalnog parka Mura – Drava. Ujedno, uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđuje se da predmetni zahvat nije protivan propisanim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik KKŽ” br. 11/07) te se dijelom nalazi unutar područja predviđenog za ugostiteljsko turističku namjenu, rekreaciju i kupalište.

U provedenom postupku Upravni odjel je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode od Državnog zavoda za zaštitu prirode zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je traženo mišljenje povratno zaprimljeno 02. studenog 2013. godine, KLASA:612-07/13-29/243, URBROJ:366-07-2-13-2 u kojem se navodi da se predmetni zahvat nalazi unutar ekološke mreže odnosno Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS)  „HR5000014 Gornji tok Drave” (temeljem Direktive o staništima 92/43/EEZ) te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000014 Gornji tok Drave” (temeljem Direktive o pticama 2009/147/EZ). Radi se o zahvatima koji su osnovni tipovi intervencija u prostoru i prirodi i s obzirom na karakter zahvata ovom prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Navedeni zahvat se također nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava, unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode te će se za zahvat posebnim rješenjem temeljem istog Zakona propisati posebni uvjeti zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavka 3. istog Zakona, ovo rješenje objavljuje se na službenim internet stanicama Koprivničko-križevačke županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/13-01/03
URBROJ: 2137/1-06/09-13-4
Koprivnica,  03. prosinca 2013.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.