Zahtjevi za izdavanje akata

Zahtjevi za izdavanje akata

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (Zahtjev za legalizaciju)

Dana 01. 01. 2014. stupili su na snagu novi Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153.13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE AKATA PREMA ZAKONIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI:

Dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice i potvrdu parcelacijskog elaborata izdaje upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva.

Lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i uporabnu dozvolu za određene građevine (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo te upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni dozvole donosi tijelo graditeljstva koje je izdalo dozvolu.

SJEDIŠTE U KOPRIVNICI:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Antuna Nemčića 5/I, za područje općina:

Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac.

IZDVOJENO MJESTO RADA U KRIŽEVCIMA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/1, za područje:

Grad Križevci,

Općina: Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec.

IZDVOJENO MJESTO RADA U ĐURĐEVCU:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, za područje:

Grad Đurđevac,

Općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje.

 

KONTAKTI SLUŽBENIKA

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

Zahtjev za izdavanje, izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Potvrda parcelacijskog elaborata

ZAKON O GRADNJI

Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima.

U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt.

U traženju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz građevine i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta.

Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.

Zahtjev za izdavanje, izmjenu i dopunu građevinske dozvole, te promjenu investitora,

Prijava početka građenja/radova

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Uklanjanje građevina

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007. godine

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine