Registar djelatnosti gospodarenja otpadom O-GO/ Zahtjevi/Očevidnici

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html), određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije). Informacije: ana.kranjcev@kckzz.hr, valentina.stefokovic@kckzz.hr.

 • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona).
 • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona).
 • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona).

Za prijavu u odgovarajući registar, potrebno je u potpunosti ispuniti:

 1. Zahtjev za upis u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (Očevidnik prijevoznika, trgovaca, posrednika, oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu)
 2. Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda

NAPOMENA: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva.  

 • Očevidnik sakupljača uspostavit će se stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona (Pravilnik o gospodarenju otpadom).

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u Evidenciju/Očevidnik Koprivničko-križevačke županije:

 1. Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom: https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=7
 2. Očevidnik prijevoznika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=7
 3. Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=7
 4. Očevidnik trgovca https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=7
 5. Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=7
 6. Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=7

DOKUMENTI:

Upute o produženju upisa u očevidnik i uputa o dostavi informacije o izmjeni podataka

Zahtjev za izmjenu podataka u očevidniku ili evidenciji (Obrazac statusa obavljanja djelatnosti, Dodatak XI)