Županijska skupština donijela Proračun za 2021. godinu u iznosu od 828,8 milijuna kuna

Proračun sadrži sve one bitne elemente koji garantiraju rezultate i realizaciju projekata, dobro je balansiran i ovog trenutka je u ovom obliku moguć - istaknuo je župan Koren

U ponedjeljak, 30.studenoga u skladu sa svim epidemiološkim mjerama i preporukama u koprivničkoj dvorani Doma mladih održana je 22. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 26 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a prva točka dnevnog reda bila je Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata sa 31.prosincom 2019. godine.

Župan Darko Koren uvodno je kazao kako su druge izmjene i dopune Proračuna izrađene sukladno situaciji uzrokovanoj epidemijom koronavirusa što je za posljedicu imalo smanjenje mogućnosti realizacije te redizajn programa i projekata. „S obzirom na okolnosti pojave pandemije koronavirusa prilikom planiranja smo na prihodovnoj strani Proračuna bili predvidjeli i veći manjak nego što je to on sada, tako da sada imamo konačno stanje pa tako izmjenama prihodi i primici za 2020. godinu iznose 695.345.061 kuna, odnosno smanjeni su za 31.590.597 kuna, dok s rashodovne strane predloženim rebalansom, rashodi i izdaci za 2020. godinu su smanjeni za 31.421.553 kuna te iznose 688.922.130 kuna“, pojasnio je župan te dodao kako su između ostalog rebalansom povećani rashodi u dijelu proračuna koji se odnosi na zaštitu i spašavanje. „Vatrogasnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije je vraćeno 300.000 kuna, iznos koji je bio umanjen u prethodnom razdoblju zbog toga što su se linearno smanjivale sve pozicije koje se nisu mogle realizirati u tom trenutku zbog epidemije. Obećali smo da ćemo sredstva vratiti kad se steknu uvjeti i to smo sada i učinili ovim izmjenama“, pojasnio je župan.

Druga i najvažnija točka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu pri čemu je ukupni proračun za iduću godinu planiran u iznosu od 828.840.000 kuna.

„Prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu su planirani u  iznosu 828.840.000 kuna, njegove projekcije u 2022. i 2023. godini su 703, odnosno 718 milijuna kuna, a temelj razlike u 2021.godini su projekti školskih sportskih dvorana i Centra kompetentnosti. Rashodi i izdaci u 2021. godini predviđeni su u iznosu od 819 milijuna kuna, a za 2022. i 2023. godinu 679, odnosno 689 milijuna kuna. Prihodi od poslovanja iznose 797 milijuna kuna, dok primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 31.5 milijuna kuna što se odnosi na kredite za dvorane, odnosno preostali iznos koji u sveukupnom kreditnom aranžmanu nije realiziran ove godine. U okviru prihoda od poslovanja, decentralizirana sredstva iznose 50,8 milijuna kuna dok kod projekata koji će se sufinancirati sredstvima  iz europskih fondova imamo 96 milijuna kuna. Što se tiče pomoći iz nenadležnog proračuna planirani iznos je 220 milijuna kuna, dok kod prihoda od imovine je planirano 11.8 milijuna kuna“, pojasnio je župan predstavljajući Proračun za 2021. godinu.

Što se tiče dijela rashoda, oni iznose 819 milijuna kuna pri čemu su rashodi poslovanja planirani za 2021. godinu u iznosu 668,5 milijuna kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 146,3 milijuna kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 4.3 milijuna kuna. Konsolidirani gubitak koji se treba pokriti u slijedeće tri godine iznosi 63 milijuna kuna, a prema dinamici vidljivoj u proračunu gotovo cijeli iznos gubitka odnosi se na OB „dr. Tomislav Bardek“. „Značajan rast rashoda posljedica je dva velika kapitalna projekta u obrazovanju, u osnovnoškolskom obrazovanju to je Projekt izgradnje pet školskih sportskih dvorana, a u srednjoškolskom obrazovanju izgradnja i uspostava županijskog  Centra kompetentnosti što ukupno iznosi 90 milijuna kuna. Ovaj predloženi Proračun sadrži sve one bitne elemente koji garantiraju rezultate i realizaciju projekata, dobro je balansiran i u ovom trenutku je u ovom obliku moguć“, istaknuo je župan.

Amandmani na prijedlog Proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu koji su uputili Klub članova SDP-a i HL-a i Klub nezavisnih vijećnika uz obrazloženje župana kao zakonskog predlagača Proračuna nisu prihvaćeni, a nakon rasprave, Proračun je usvojen većinom glasova članova Skupštine. Za Predloženi Proračun je glasovalo 28 vijećnika, sedam ih je bilo protiv dok je jedan vijećnik ostao suzdržan.

Nakon usvajanja Proračuna donesene su i Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, Statutarna odluka o dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije kojom se uvodi priznanje za dostignuća na području inovatorstva koje će nositi ime po križevačkom inovatoru  Marcelu Kiepachu.

Vijećnici su jednoglasno podržali i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, do isteka mandata tekućem sazivu, zatim Odluku o produljenju važenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine za 2021. godinu te Odluku o produljenju važenja Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine za 2021. godinu.

Donesena je i Odluka o produljenju važenja Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2019. do 2020. godine za 2021. godinu,  Odluka o produljenju važenja Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma  u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu, Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2025. godine te Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave.

Župan Koren članovima Skupštine  je obrazložio i Odluku o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u institucionalnoj, gospodarskoj i kulturnoj djelatnosti između Koprivničko-križevačke županije  i Općine Centar iz Republike Sjeverne Makedonije kazavši kako je spomenuta Općina koja se paritetno i prema značaju može uspoređivati sa županijskom razinom regionalne vlasti, izrazila želju za povezivanjem kako bi kroz suradnjom upila što više iskustava Koprivničko-križevačke županije na putu prema europskim asocijacijama. Odluku, koju treba potvrditi i Ministarstvo uprave, vijećnici su jednoglasno podržali.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić predstavio je Strategiju projekta „Koprivničko-križevačka županija -prijatelj djece“ za razdoblje od 2020. do 2022. godine  koju je izradio Koordinacijski odbor projekta, a administativnu podršku je pružila Služba ureda župana. Zamjenik Ljubić predstavio je ključne naglaske Strategije te pozvao predstavnike jedinica lokalne samouprave da se što više uključe u projekt kako bi Koprivničko-križevačka županija koja, s obzirom na kvalitetu života koju pruža, ispunjava uvjete i formalno dobila ovaj prestižni status. Članica Skupštine Jadranka Lakuš pohvalila je kvalitetu i trud koja je uložena u izradu Strategije napomenuvši kako i nacionalni Savez društva naša djeca Hrvatske smatra kako se radi o jednoj od najbolje napisanih Strategija do sada, a vijećnici su na kraju rasprave jednoglasno podržali Strategiju.

Na sjednici je prihvaćen  Plan zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije i Godišnji provedbeni Plana unapređenja zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije za 2021. Godinu, zatim Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu sa trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu.

Vijećnici su razmotrili Izvješće o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, te donesli Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji zemljišta u k.o. Fodrovec i Zaključak o davanju suglasnosti Danijeli Šunjić-Mahović, dr.med.dent. na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u Gradu Koprivnici.

Na sjednici je usvojen Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, a kao posljednje dvije točke koje su ujedeno bile i nadopune dnevnog reda vijećnici su usvojili Zaključak o suglasnosti na uređenje prava građenja u korist Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci te Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na to da je ovo bila posljednja sjednica ove godine, župan je članovima Skupštine uputio  zahvalu na suradnji i konstruktivnim raspravama te čestitao nadolazeće blagdane, a čestitkama i zahvalama se priključio i predsjednik Skupštine.

Služba ureda župana