Županijska skupština donijela proračun za 2012.

Posljednja ovogodišnja sjednica Županijske skupštine održana je u prostorima veleučilišta u Koprivnici. Najvažnija tema na dnevnom redu bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu. Nakon rasprave Proračun je jednoglasno usvojen, te iznosi 128,5 milijuna kuna.

Župan Darko Koren i predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček izrazili su zadovoljstvo načinom na koji je Proračun definiran, budući da je njegovom donošenju prethodilo više sastanaka predstavnika političkih stranaka u županijskoj predstavničkoj i izvršnoj vlasti. Složili su se kako je upravo takav način dogovaranja model po kojem kohabitacija u Koprivničko-križevačkoj županiji treba funkcionirati i dalje na dobrobit svih stanovnika.

Županijska skupština donijela je i svoj plan rada za 2012., te odluku o načinu provođenja javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih i nadzornih odbora društava u kojima Županija ima udjele. Dana je suglasnost na prijedlog statuta Zavoda za hitnu medicinu, te na izmjene statuta Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ Koprivnica, PORA-e i ŽUC-a, a dane su suglasnosti i na prijedloge statuta 27 osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova Koprivničko-križevačke županije.

Od ostalih značajnijih tema o kojima se raspravljalo valja izdvojiti razmatranje informacije o ICPR certificiranju Županije, poticanju razvoja gospodarstva putem subvencija i realizaciji poticanja projekata korištenja obnovljivih izvora energije.