Župan donio odluke o planu rashoda i financiranju osnovnih škola

Župan Darko Koren donio je odluku o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u osnovnim školama, te odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Ove odluke bile su i među temama nedavnog sastanka s ravnateljima škola kojima je Županija osnivač.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija utvrđen je način financiranja materijalnih i financijskih rashoda 18 županijskih osnovnih škola u 2012., za što je osigurano 14,2 milijuna kuna. Ovom odlukom definiran je i plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18 osnovnih škola, što iznosi 1,2 milijuna kuna. 

Prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u 2012. godini predviđena su ulaganja od 2,85 milijuna kuna u 18 škola. Najveća sredstva izdvojit će se za izgradnju škole i sportske dvorane u Sokolovcu, skoro 2 milijuna kuna, a za dokumentaciju vezano uz dogradnju Područne škole u Hlebinama i gradnju sportske dvorane u Kalniku predviđeno je po 85 tisuća kuna. Za sanaciju krovišta na Područnoj školi u Ždali planira se 140 tisuća kuna, dok se zamjena stolarije namjerava izvršiti na školama u Đurđevcu, Virju, Svetom Ivanu Žabnu i Ferdinandovcu. Nova računala će se nabaviti za škole u Kalinovcu, Kalniku i Đelekovcu, a novi namještaj dobit će škole u Svetom Ivanu Žabno, Novigradu Podravkom, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Đurđevcu, Goli, Kloštru Podravskom, Koprivničkim Bregima, Legradu, Đelekovcu, Molvama, Gornjoj Rijeci, Sokolovcu i Svetom Petru Orehovcu.