Zaključak o ponavljanju postupka raspivanja Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na 4. sjednici održanoj 23. listopada 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 3. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donijela je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) (dalje u tekstu: Zakon)  Javni poziv objavljen je 5. listopada 2017. godine na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije te 6. listopada u tjednom tisku Glas Podravine i Prigorja.

Kandidature su se zaprimale u pisarnici Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica i to od 6. pa do 13. listopada 2017. godine.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održao je 4. sjednicu dana 23. listopada 2017. godine, kako bi između ostalog pristupio otvaranju pristiglih prijava i utvrđivanju kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih.

Sukladno članku 10. Zakona, broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i to tako da županijski savjet mladih ima najmanje jedanaest, a najviše petnaest članova. Navedena zakonska odredba dodatno je razrađena člankom 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) kojim je decidirano utvrđeno kako Savjet ima jedanaest članova kojeg čine predsjednik, zamjenik predsjednika i devet članova.

Odbor za izbor i imenovanja, nakon otvaranja zaprimljenih prijava, utvrdio je kako su sve kandidature pristigle u roku određenim Javnim pozivom, međutim kako su pristigle svega tri prijave sa ukupno osam kandidatura.

Budući je postupak izbora nakon objavljenog Javnog poziva rezultirao s listom od manjeg broja predviđenih kandidata, Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

Slijedom iznijetoga, Odbor za izbor i imenovanja predložit će Županijskoj skupštini donošenje Zaključka o poništenju Javnog poziva te raspisivanje novog Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-06/17-03/3
URBROJ:2137/1-02/03-17-4
Koprivnica, 23. listopada 2017.

PREDSJEDNIK:
Mirko Perok, v.r.