Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Pododsjek za zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 110/07) i članka 30. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.64/08), povodom zahtjeva tvrtke „OPG Stjepan Borjan“ iz Pofuka, Pofuki 89, Općina Gornja Rijeka donosi

R J E Š E N J E

za namjeravani zahvat – rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19 000 kom/turnusu, k.č. br. 725/2 k.o. Pofuki,
Općina Gornja Rijeka nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, „OPG Stjepan Borjan“ iz Pofuka, Pofuki 89, Općina Gornja Rijeka, podnio je 27. studenog 2008. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19.000 kom/turnusu, k.č. br. 725/2 k.o. Pofuki, Općina Gornja Rijeka. Uz zahtjev je priložena stručna podloga – elaborat za izdavanje ocjene o potrebi procjene koji je izradio Dario Zagorec, dipl.ing., HZPSS.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je slijedeće:
– detalji lokacije predmetnog zahvata – k.č. br. 725/2 k.o. Pofuki, Općina Gornja Rijeka,
– opis lokacije zahvata – smještena u zoni gospodarske namjene – područje za izgradnju farmi (sukladno Prostornom planu uređenja Općine Gornja Rijeka, „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 11/06.), ne nalazi se u blizini zaštićenih niti u blizini područja ekološke mreže te da je zahvat usklađen s dokumentima prostornog uređenja,
– u vezi podataka o zahvatu navedeno je da će isti služiti za potrebe uzgoja pilića/brojlera u objektu za peradarstvo do planiranog kapaciteta od 19.000 pilića u turnusu za namjenu proizvodnje mesa peradi, korištenjem moderne tehnologije i opreme, da tijekom građenja i korištenja planiranog zahvata neće biti značajnih negativnih utjecaja na okoliš, odnosno da će sve emisije iz proizvodnog/uzgojnog postupka biti kontrolirane odgovarajućim tehničkim rješenjima izvedbe građevine i proizvodnog pogona, odnosno farme.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, dostavio zahtjev na mišljenje slijedećim tijelima: Hrvatske vode, VGO Sava, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje vodama (inspekcija vodopravna), Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido E. 3, Gornja Rijeka, Veterinarska inspekcija, Križevci, I. Zakmardija 12, Križevci, Sanitarna inspekcija, I. Zakmardija 12, Križevci, Inspekcija zaštite okoliša, Nemčićeva 5, Koprivnica, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb, Šumarska savjetodavna služba, Avenija V. Holjevca 20, 10 000 Zagreb i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Trg bana J. Jelačića 15/II, Koprivnica. Pored toga, informacija o zahtjevu objavljena je na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije u vremenu od 12. siječnja 2008. do 12. veljače 2009.godine.

U vezi zatraženih mišljenja i objavljene informacije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije zaprimio je mišljenja od svih zatraženih tijela. U navedenim mišljenjima ne traži se provedba postupka procjene utjecaja na okoliš obzirom da se planirani zahvat ne nalazi u osjetljivom području što se tiče vodozaštite, zaštićenih dijelova prirode niti ekološke mreže te zahvat nije velikih kapaciteta niti ugrožava okoliš specifičnošću svoje tehnologije i izvedbe. U vezi informacije objavljene na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša je mišljenja da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Svoje mišljenje Pododsjek temelji na zaprimljenim mišljenjima drugih tijela prema kojima se predmetna lokacija zahvata ne nalazi u području ekološke mreže, kao ni unutar vodozaštitnog ili zaštićenog područja dok prema podacima o kapacitetima zahvata pripada skupini zahvata s manjim opsegom proizvodnje kod kojeg se ne očekuje značajan utjecaj na okoliš.

Slijedom iznijetog, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša je na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07) i članka 30. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08), odlučio kao u izreci Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije br.20, u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, pismeno, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn, po Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96 , 131/97 i 68/98, 66/99,145/99,30/00, 116/00 i 110/04).

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ. v.r.