Službenik za informiranje Koprivničko-križevačke županije

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje, a za što je neposredno odgovorna čelniku tijela izvršne vlasti.

Službenica za informiranje Koprivničko-križevačke županije:

Melita Ivančić, mag.pol. – pročelnica Službe ureda župana
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, I kat, soba 22
Tel: 048 658-120
e-mail: melita.ivancic@kckzz.hr