Katalog informacija

Tijela Županije pristup informacijama omogućavaju:
1. objavljivanjem putem WEB stranica Županije:
– najava aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici Županije,
– informacija o održavanju sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva zajedno s dnevnim redom,
– informacija o natječajima i natječajnoj dokumentaciji,
2. redovitim objavljivanjem akata Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i župana u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije” koji sadrže odredbu o objavi,
3. oglašavanjem u »Narodnim novinama« natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave sukladno posebnim propisima,
4. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
5. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev.
6. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
7. dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Koprivničko-križevačka županija izradila je katalog informacija.

KATALOG INFORMACIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
1. Opći akti
1.1. Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije od 13. travnja 1993. i nadalje,
1.2. Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije od 16. rujna 1993. i nadalje,
1.3. Župana Koprivničko-križevačke županije od 13. travnja 1993. i nadalje
Napomena: Svi opći akti za navedeno razdoblje objavljeni su u “Službenom glasniku Općine Koprivnica” broj 2/93, 3/93 i “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
2. Pojedinačni akti
2.1. Županijske skupštine od 1993. i nadalje
2.2. Županijskog poglavarstva od 1993. i nadalje
2.3. Župana Koprivničko-križevačke županije od 1993. i nadalje
2.4. Izbori i imenovanja – podaci o osobama izabranim odnosno imenovanim od strane županijskih tijela, objavljuje se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
Napomena: svi pojedinačni akti za navedeno razdoblje nalaze se u arhivi Koprivničko-križevačke županije.
3. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva za razdoblje od 1993. i nadalje, nalazi se u Stručnoj službi Koprivničko-križevačke županije (materijal za sjednice, zapisnici, izvornici akata).
4. Popis osoba kojima su dodijeljena javna priznanja Koprivničko-križevačke županije.
5. Sklopljeni sporazumi sa županijama u Republici Hrvatskoj i s regijama u inozemstvu
Napomena: cjelokupna dokumentacija iz točke 4., i 5. nalazi se u Stručnoj službi Koprivničko-križevačke županije.
6. Popis županijske imovine – nalazi se u Upravnom odjelu za financije i proračun.
7. Kapitalne investicije – podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i rokovima kapitalnih investicija čiji je nositelj ili sufinancijer Županija, nalaze se u nadležnim upravnim tijelima.
8. Razvojni projekti – dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, izvješća o provedbi, nalaze se u nadležnim upravnim tijelima.
9. Međunarodni projekti – dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, izvješća o provedbi, nalaze se u Službi ureda župana.
10. Poduzetništvo, vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, promet, lovstvo – programi, akti o poticajnim mjerama, izvješća, evidencije – nalaze se u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalnu djelatnost, a završeni predmeti u arhivi.
11. Zaštita okoliša i prirode – akti o zaštiti izvorišta, izvješća o stanju i programi zaštite, informacije, odluke, programi i planovi, registar zaštićenih područja – nalaze se u Županijskom zavodu za prostorno uređenje

12. Javne potrebe u društvenim djelatnostima, stipendije i potpore – programi javnih potreba, izvješća o ostvarivanju, opći akti o stipendijama i potporama učenicima, studentima i postdiplomantima, akti o dodjeli stipendija i potpora – nalaze se u nadležnim upravnim tijelima.