Katalog akata Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. stavka 2. točke 11. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) Župan Koprivničko-križevačke županije 8. lipnja 2012. donio je

 ODLUKU O USTROJAVANJU

KATALOGA AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Odlukom o ustrojavanju Kataloga akata Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) ustrojava se Katalog akata Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Katalog) kao svojevrsna zbirka važećih, važnijih općih i pojedinačnih akata Koprivničko-križevačke županije.

 Članak 2.

Odluka se donosi s ciljem povećanja učinkovitosti, ažurnosti i transparentnosti poslovanja u upravnim odjelima i službama Koprivničko-križevačke županije.

Članak 3.

Katalog akata ustrojen je na način da je pored naziva pojedinog akta navedeno i mjesto objave istog, kako bi interesent u najkraćem mogućem roku mogao doći do sadržaja željenog dokumenta.

 Članak 4.

Akti pobrojani u Katalogu sistematizirani su kroz sljedeća područja:

  1. Ustrojstvo regionalne uprave, radni odnosi,
  2. Financije i proračun,
  3. Gospodarstvo, komunalne i poljoprivredne djelatnosti, promet i turizam,
  4. Društvene djelatnosti,
  5. Prostorno uređenje i zaštita okoliša,
  6. Domaća i međunarodna suradnja te
  7. Branitelji, sustav zaštite i spašavanja.

  Članak 5.

Unutar područja navedenih u članku 4. Odluke slijedi daljnja kategorizacija prema donositelju akata, a zatim i prema vrsti akta.

Prema donositelju razlikuju se akti doneseni od strane predstavničkog tijela, izvršnog tijela, upravnih odjela(službi)/radnih tijela i ostalih tijela.

Prema vrsti utvrđena je kategorizacija na odluke, rješenja, zaključke i ostale akte.

 Članak 6.

Katalog će se objaviti na web stranici Koprivničko-križevačke županije, gdje će se i uredno ažurirati.

  Članak 7.

Katalog će se ažurirati prema potrebi, a u pravilu nakon izlaska „Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije“.

Poslove ažuriranja obavljat će Stručna služba Koprivničko-križevačke županije.

  Članak 8.

Katalog je sastavni dio ove Odluke i nalazi se u prilogu.

 Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:   022-01/12-01/1
URBROJ: 2137/1-02/04-12-1
Koprivnica, 8. lipnja 2012.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.,v.r.