U tijeku nabava lož ulja za osnovne škole

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u petak 13. siječnja održano javno otvaranje ponuda za nabavu lož ulja za osnovne škole na području Županije. Na nadmetanje je pristigla jedna ponuda, a po otvaranju ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja izvršili su pregled i ocjenu ponude, te predložili donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
Podaci o odabranom ponuditelju tajni su do konačnosti odluke o odabiru, a ovim postupkom objedinjene nabave nabavit će se lož ulje za OŠ Kalnik, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Sveti Petar Orehovec i OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka.
Za ovu namjenu Županija ove godine planira izdvojiti do 535 tisuća kuna, a u 2012. planirana potrošnja je oko 76.200 litara lož ulja.