Sazvana je 14. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 14. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 4. srpnja 2011. (ponedjeljak) u 16,00 sati

              Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Informacije o izvršenju Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, od 1. siječnja do 15. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka,

2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Koprivničko-križevačke županije,

3. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika/predsjednice i članova/članica:

a) Mandatnog povjerenstva,

b) Odbora za izbor i imenovanja,

c) Odbora za statut i poslovnik,

d) Odbora za financije i proračun,

e) Odbora za gospodarski razvoj,

f)  Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

g) Odbora za komunalne djelatnosti,

h) Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje,

i)  Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,

j)  Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport,

k) Odbora za međunarodnu i međužupanijsku suradnju,

l)  Odbora za razvoj lokalne samouprave,

m) Odbora za predstavke građana,

n) Odbora za dodjelu javnih priznanja,

o) Odbora za branitelje Domovinskog rata,

4.  Donošenje Zaključka o formiranju uslužnog područja za vodne usluge – javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Koprivničko-križevačke županije,

5. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske,

6. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-2015., stanje u 2010. godini , s prijedlogom Zaključka,

7. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu,

8. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije,

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.