Sazvana 23. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić sazvala je 23. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 14. prosinca 2016. (srijeda) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,

2. Donošenje Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine,

3. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,

5. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:

a) rujan 2016.,
b) listopad 2016.,
c) studeni 2016.,

6. Razmatranje Socijalnog plana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016.-2021., s prijedlogom Zaključka,

7. Donošenje Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji, za razdoblje od 2017. do 2020. godine,

8. Donošenje Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta na području Koprivničko-križevačke županije broj:

1. VI/110 – „Kuzminec“,
2. VI/111 – „Legrad“,
3. VI/112 – „Gola-Gotalovo“,
4. VI/113 – „Đelekovec“,
5. VI/114 – „Drnje-Torčec“,
6. VI/115 – „Peteranec-Sigetec“,
7. VI/116 – „Hlebine“,
8. VI/117 – „Rasinja“,
9. VI/118 – „Koprivnica“,
10. VI/119 – „Koprivnički Bregi“,
11. VI/120 – „Novigrad Podravski“,
12. VI/121 – „Molve“,
13. VI/123 – „Hampovica“ ,
14. VI/124 – „Đurđevac“,
15. VI/125 – „Kalinovac“,
16. VI/127 – „Prugovac“,
17. VI/128 – „Kloštar Podravski“,
18. VI/129 – „Lipovica“,
19. VI/130 – „Mala Mučna“,

9. Donošenje Zaključka o primjeni izmijenjenih i dopunjenih odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine,

10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,

11. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka:

a) „PZC Varaždin“ d.d.,
b) „Ceste“ d.d. Bjelovar,

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,

13. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja subvencionirane kamate na studentske kredite,

14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,

15. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,

16. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.