Sazvana 12. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 12. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 26. studenoga 2014. (srijeda) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,
 2.  Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017.
 3.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu,
 4.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha:        a) za rujan 2014. godine,
  b) za listopad 2014. godine,
 5. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (jedinicama lokalne samouprave),
 6. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (političkim strankama),
 7. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu,
 8.  Izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 9.  Razmatranje Izvješća Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća Županijske koordinacije za ljudska prava za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 11.  Donošenje Odluke o produženju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011. do 2013. godine,
 12.  Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu BISTRA d.o.o. ,
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu „KOPRIVNICA PLIN“ – distribucija plina d.o.o. Koprivnica na postojećem distribucijskom sustavu,
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu „KOMUNALIJE – PLIN“ – d.o.o. iz Đurđevca na postojećem distribucijskom sustavu,
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu „RADNIK – PLIN“ – d.o.o. iz Križevaca na postojećem distribucijskom sustavu,
 16.  Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Ivanščak“
 17. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,
 18.  Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
 19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Koprivničko-križevačke županije, Republika Hrvatska i agencije INTERCO Aquitaine, Republika Francuska, (
 20.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Projekta javno-privatnog partnerstva „Koprivničko-križevačka županija – škole“,
 21.  Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije,
 22. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o spajanju Doma zdravlja Koprivnica, Doma zdravlja Križevci i Doma zdravlja Đurđevac u Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 23.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu,
 24.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu i zamjeni nekretnina Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja,
 25.  Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate na studentske kredite
 26.  Pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE