Sazvan 3. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09. i 12/09) a u skladu sa člankom 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine " broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) sazivam 3. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan

11. veljače 2010. godine (četvrtak) u  11,00 sati

             Sastanak će se održati u Molvama, prostorije Društvenog doma Molve, Trg kralja Tomislava bb.

Za sastanak predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Brendiranje Koprivničko-križevačke županije – uloga gradova i općina,
  2. Izrada planova gospodarenja otpadom JLS-a,
  3. Uloga gradova i općina u primjeni Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
  4. Provedba Programa pomoći u kući starijim osobama u 2010. godini,
  5. Razno.

Mole se pozvani da sjednici prisustvuju u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-203.

KLASA: 022-05/09-01/38
URBROJ: 2137/1-02/3-10-3
Koprivnica, 3. veljače 2010.
                            

ŽUPAN:

Darko Koren, ing. građ., v.r.