POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i i članka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu

I.

Programi javnih potreba u kulturi koji se sufinanciraju sredstvima Proračuna Koprivničko-križevačke županije, obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su:

·         Likovne umjetnosti

·         Muzejsko-galerijska djelatnost

·         Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti

·         Dramske umjetnosti

·         Audiovizualne djelatnosti

·         Knjiga i nakladništvo

·         Knjižnična djelatnost

·         Arhivska djelatnost

·         Nove medijske kulture

·         Zaštita kulturne baštine (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i sl.)

·         Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture

 III.

Programe iz djelatnosti kulture mogu predlagati: ustanove kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture, udruge i zajednice udruga u kulturi, vjerske zajednice, slobodni umjetnici i ostali.

IV.

Ovaj poziv ne odnosi se na kulturno-umjetnička društva i na kapitalne turističko-kulturne manifestacije koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i preko Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

 V.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi:

·         koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,

·         s utjecajem i ugledom u zajednici,

·         koji imaju razvojni karakter,

·         s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,

  • koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, proslave obljetnica i sl.,

·         koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

 VI.

Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri programa koja će provoditi u 2010. godini.

Programi se predlažu isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 35).

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od predlagatelja programa koji su važni za ocjenu programa.

Rok za podnošenje prijedloga je 20. studenoga 2009. godine.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se moći uvažiti.

 VII.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, potrebno je dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Koprivnica, Nemčićeva 5, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu.

 VIII.

Prijedloge programa ocijenit će Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije, te će predložiti županu visinu financijske dotacije. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini. Predlagatelji programa će pismenim putem biti obavješteni o ostvarivanju financijske dotacije ili pak razlogu neostvarivanja.

KULTURNO VIJEĆE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE