Poziv na javnu raspravu SUO-Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane na javnu raspravu SUO „Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“.

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša

O B A V J E Š T A V A

o javnoj raspravi „Studije o utjecaju zahvata na okoliš „ Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“ – izrađene od Urbing d.o.o. za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb u suradnji sa Utopija V.R.V. d.o.o., iz Zagreba (u daljnjem tekstu: SUO)

I.

SUO „Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“ stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:351-03/08-02/119, URBROJ:531-08-1-2-2-17-08-10 od 20. siječnja 2009 god.

II.

Javna rasprava i javni uvid u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 27. veljače do 28. ožujka 2009. godine. Uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik i u prostorijama velike vijećnice Grada Križevci, I Z. Dijankovečkog 12, Križevci.
Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita SUO i tri Sažetka SUO te knjige primjedaba.

III.

Javno izlaganje SUO održati će se u vijećnici Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, dana 19. ožujka (četvrtak) s početkom u 11,00 sati.

IV.

Javni uvid i javnu raspravu provodi i koordinira Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na SUO prilikom provođenja javnog uvida u gore navedenom roku upisuju se u knjigu primjedaba ili se dostavljaju poštom u Općinu Kalnik, Grad Križevce na adrese provođenja javnog uvida ili na Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, Koprivnica, A. Nemčića 5., kao i na e-mail: ana.list@kckzz.hr s naznakom „Primjedbe na SUO – peradarnik Radić, Borje “. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije u vremenu trajanja javnog uvida zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt: Ana List, prof. biol. na tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr), te oglasnim pločama Općine Kalnik i Grada Križevci te na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva (www.mzopu.hr) najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.