Poziv na javnu raspravu o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ izgradnje kompleksa za proizvodnju biodizela u Koprivnici

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ
izgradnje kompleksa za proizvodnju biodizela u Koprivnici“

I.

„Studija o utjecaju na okoliš izgradnje kompleksa za proizvodnju biodizela u Koprivnici“ (u daljnjem tekstu: SUO), izrađenoj od Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:UP/I 351-03/08-02/137, URBROJ:531-08-1-1-2-10-09-10 od 11. veljače 2009 god.

II.

Javna rasprava i javni uvid u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 6. ožujka do 6. travnja 2009. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg bana J. Jelačića 7/II, Koprivnica, u Općini Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12 i prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjeku za zaštitu okoliša, Nemčićeva 4a /II, Koprivnica. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita SUO (u Gradu Koprivnica) i tri Sažetka te knjige primjedaba. Sažetak SUO bit će dostupan javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr ).

III.

Javno izlaganje o SUO održat će se u Koprivnici, dana 20. ožujka 2009. u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I s početkom u 12 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača SUO i nositelja zahvata koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima.

IV.

Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na SUO upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz SUO ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica kao i na e-mail: ana.list@kckzz.hr  zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Vjesniku“ i „Glasu Podravine“, na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr ), oglasnim pločama Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice te na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva (www.mzopu.hr ) najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/09-01/3

URBROJ: 2137/1-06-09-3                                  

Koprivnica, 24. veljače 2009.                                    

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša