Održana 20. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

U ponedjeljak, 14.rujna održana je 20. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 24 točke dnevnog reda. S obzirom na epidemiološku situaciju te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Doma mladih u Koprivnici u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda s tri točke – Odluci o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Nagykanizse i Koprivničko-križevačke županije, Odluci o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3826/2, 3158 i 3159 u k.o. Đurđevac 1 u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije na Grad Đurđevac te Javnom pozivu za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, što je jednoglasno usvojeno.

U prvoj točki dnevnog reda vijećnici su donijeli Odluku o utvrđivanju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije kojom Zdravko Ivančan nastavljanja obnašanje dužnosti člana Županijske Skupštine Koprivničko-križevačke županije, a dužnost prestaje obnašati Siniša Maroševac.

Vijećnici su potom raspravljali o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije  za prvo polugodište 2020. godine, koje je obrazložio župan Darko Koren istaknuvši kako su ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. godini značajno porasli u usporedbi sa 2019. godinom pri čemu su u  prvom polugodištu 2020. godine planirani u iznosu od 740,6 milijuna kuna  a ostvarenje istih iznosi 293,7 milijuna kuna odnosno 39,6 posto godišnjeg plana. „To je rezultat zakonskih izmjena u iskazivanju prihoda i rashoda u Proračunu za 2020. godinu. Naime, od 2020. godine u županijski Proračun su uključena sredstva Državnog proračuna koja se odnose na plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, sklopljenim Sporazumom o preuzimanju Ureda državne uprave između Županije i Ministarstva uprave, u Proračunu županije nalaze se prihodi i rashodi za preuzete zaposlenike i namještenike“, pojasnio je uvodno župan te dodao kako su porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni u iznosu 26,5 milijuna kuna i čine devet posto ostvarenih prihoda i primitaka.

„Do značajnog pada poreznih prihoda, posebno prihoda od poreza na dohodak došlo je uslijed pada gospodarske aktivnosti u prvom polugodištu uzrokovane pojavom pandemije bolesti COVID 19. Pad tih prihoda očekuje se i na godišnjoj razini. Razdoblje koje je iza nas ostavilo je mnogo toga s čim se nismo nikada do sada susretali u našim životima. Kad saberemo sve ovo što se događalo, možemo reći da smo u suštini ispunili sve ono što je bilo moguće“, kazao je župan te naglasio kako polugodišnji obračunu Proračuna utvrđuje da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 4,1 milijun kuna što je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

„Iako su u prvom polugodištu ostvareni pozitivni rezultati zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja 45,5 milijuna kuna ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 41,4 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak koji je proizašao iz poslovanja Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da se trend povećanja gubitaka nastavlja i dalje. Budući da se radi o sistemskom jazu, Županija nažalost ne raspolaže s mjerama i instrumentima s kojima bi mogla promijeniti trendove u poslovanju zdravstva – Opće bolnice. To je pitanje koje mora rješavati država, o čemu smo više puta upozoravali s ove govornice“, zaključio je župan nakon čega je Izvještaj usvojen s 24 za i osam suzdržanih glasova.

Župan je potom predstavio Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za  razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je nakon rasprave usvojeno, nakon čega je razmotreno Izvješće o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Izvješće o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2019. godinu, Izvještaj o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu,  koja su nakon rasprave prihvaćena.

 Vijećnici su izglasali i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu te donijeli Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova za odbore Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i to: Odbora za statut i poslovnik, Odbora za financije i proračun, Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Odbora za branitelje Domovinskog rata.

Na sjednici su jednoglasno donesene i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, Odluka o mrtvozorstvu,  Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta, Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u gradu Koprivnici liječnicima dentalne medicine Mirku i Željki Rabađiji, Kruni Vedrišu i Janji Horvat te  Zaključak o davanju suglasnosti Veljku Ivanušiću, dr.med., na promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Općini Gornja Rijeka.

Vijećnici su jednoglasno podržali Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Općine Kloštar Podravski na nekretnini u svom vlasništvu koja se nalazi na k.č. br. 91 i k.č.br. 94 upisane u z.k.ul.br. 2609 k.o. Kloštar Podravski te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na kčbr. 1648/11 i 1648/15, zk ul. 4726 k.o. Rasinja u korist Koprivničko-križevačke županije.

Jednoglasno su prihvaćene i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Nagykanizse i Koprivničko-križevačke županije, Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3826/2, 3158 i 3159 u k.o. Đurđevac 1 u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije na Grad Đurđevac te Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Sjednica je završila s  pitanjima i prijedlozima članova i članica Skupštine, nakon čega je predsjednik Skupštine Željko Pintar zaključio 20. sjednicu uz  zahvalu na suradnji i konstruktivnoj raspravi.

Služba ureda župana