Održana 19. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

U ponedjeljak, 15.lipnja održana je 19. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 37 točaka dnevnog reda. S obzirom na epidemiološku situaciju te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Doma mladih u Koprivnici u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te dodatnim uputama Ministarstva uprave.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda o donošenju Odluke o prihvaćanju Povelje o bratimljenju između Općine Benedikt i Koprivničko križevačke županije koja je jednoglasno usvojena.

U prvoj točki dnevnog reda vijećnici su raspravljali o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, koju je obrazložio župan Darko Koren istaknuvši kako su ukupni primici i prihodi u 2019. godini iznosili  456,6 milijuna kuna, dok su rashodi i izdaci iznosili  446,9 milijuna kuna, dok su  ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2019. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći za 6,5 posto od ukupno ostvarenih rashoda za 2018. godinu.

Najveći indeks rasta, pojasnio je župan, imaju izdaci za financijsku imovinu, a razlog tome je u zaduženju OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica. „ Prošlu smo godinu, u strukturi viška i manjka u minusu od 43,5 milijuna kuna, što se u najvećem dijelu odnosi na gubitak koprivničke Opće bolnice. Činjenica je da je sustav zdravstva koncipiran na takav način da prihodi koje zdravstvene ustanove dobivaju temeljem svojih prava HZZO-a nisu dovoljni da se podmire svi oni troškovi koji se tijekom godine stvore. Nažalost, ti se gubici generiraju iz godine u godinu dok se ne saniraju iz državnog proračuna ili nekih drugih izvora. Tako će biti i ove godine, a epidemija koronavirusa  je još više doprinijela tom trendu. Krajem ove godine također ćemo biti u takvoj situaciji, a nadam se i smanjiti gubitak uz pomoć države. Treba naglasiti da je Županija u plusu od 8,2 milijuna kuna, a  spomenuti gubitak se generira isključivo kroz poslovanje bolnice“ obrazložio je u uvodnoj točki župan nakon čega je uslijedila rasprava, a Izvještaj je usvojen s 23 glasa za, tri protiv i šest suzdržanih.

Pred vijećnicima su se potom našla izvješća za 2019 godinu o: mjerama provođenja Programa 1082: međunarodnoj suradnji, radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko- križevačke županije, radu Županijske koordinacije za ljudska prava koja su usvojena.

Na sjednici su razmatrana izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Programu „Komunalno gospodarstvo“, Programu „Vodno gospodarstvo“, zatim izvješća o ruralnom razvoju te lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije te izvješća o prirodnim nepogodama u 2019. godini koj su nakon provedene rasprave prihvaćena.

Izvješća o radu u prošloj godini su podnijele i županijske ustanove te trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije pa su tako vijećnici raspravili i usvojili Izvješće o provedbi „Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.“, Izvješće o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada te financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, zatim Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Izvješće Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o., Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o radu i godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica koja su također usvojena.

Članovi Skupštine usvojili su i izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova – Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije te Ljekarni Koprivnica i Ljekarne Križevci.

Usvojena su i izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama, realizaciji Programa javnih potreba u kulturi,  realizaciji Programa odgoja, obrazovanja, kulture i drugih interesa građana, provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji,  radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, radu i realizaciji programske djelatnosti  Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije, radu i realizaciji programske djelatnosti  Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije, realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva u Koprivničko-križevačkoj županiji te Izvješće o stipendiranju i kreditiranju studenata s područja Koprivničko- križevačke županije.

Članovi Skupštine donijeli su i odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, produljenju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko- križevačke županije za razdoblje 2014.-2020., zatim Odluku o dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko- križevačke županije, Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije društvu s ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

Donesen je i Akcijski plana energetske učinkovitosti Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2020.-2022. Godine te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Molve, a kao posljednja točka dnevnog reda prije pitanja i prijedloga razmotreno je i usvojeno Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha za siječanj 2020.godine.

Sjednica je završila s  pitanjima i prijedlozima članova i članica Skupštine, nakon čega je predsjednik Skupštine  Željko Pintar zaključio 19. sjednicu uz  zahvalu na suradnji i konstruktivnoj raspravi.

Služba ureda župana