Održana 15. sjednica Županijske skupštine

U ponedjeljak,  9. rujna  održana je 15. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 17 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda. Prijedlog o donošenju  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br.2687/1 k.o. Orehovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec je prihvaćen kao dopuna, a zatim je prisegu položio novi član Skupštine Franjo Poljak, koji je nastavio s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata umjesto članice Martine Leljak koja je tražila razrješenje iz osobnih razloga.

Kao druga točka dnevnog reda članovima Skupštine prezentirana je Informacija Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, koju je  članovima pojasnio župan Darko Koren napomenuvši kako je Županijska uprava dobila bezuvjetno mišljenje što je potvrda da Županijska uprava sa svojim tijelima radi odgovorno, profesionalno i u skladu sa svim propisima.

Članovi Skupštine podržali su Odluku o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. prosinca 2018. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2019. godine. Župan je napomenuo kako su prihodi za prvih šest mjeseci na razini 42,8 posto, rashodi na razini 41,74 posto pri čemu je rezultat poslovanja na nivou Županije u izvještajnom razdoblju višak prihoda nad rashodima od četiri milijuna kuna. Ukupni rezultat poslovanja zbog  prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja iznosi 43,6 milijuna kuna, a to se odnosi na gubitak koji je zabilježila  županijska opća bolnica.

Nakon toga članovima Skupštine je podnio polugodišnje Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije u kojem je istaknuo sve aktivnosti koje je provodio tijekom prvog polugodišta te aktivnosti koja su provodila tijela županijske uprave i županijske ustanove. Župan je naglasio važnost dobre suradnje s jedinicama lokalne samouprave te izvijestio o brojnim sastancima s visokim dužnosnicima te podsjetio na nadolazeći sastanak Hrvatske zajednice županija i Vlade RH koji će se na inicijativu Koprivničko-križevačke županije u prosincu održati u Koprivnici. Taj će sastanak, naglasio je župan, biti od velike političke i društvene važnosti za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku.

Na razmatranje članovima Skupštine zatim su dana izvješća o poslovanju trgovačkih društava Piškornice d.o.o. i PZC Varaždin za 2018. godinu, koja su u suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije što su članovi nakon rasprave i usvojili. Direktor tvrtke Piškornica Mladen Ružman članove Skupštine je izvijestio kako je projekt dobio pozitivno mišljenje europskih konzultanata JASPERS te da se do kraja godine očekuje raspisivanje natječaja i novac  za projekt koji će se većinski financirati iz sredstava Europske unije.

Županijska skupština je potom  razmatrala  izvještaj  o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji su članovi podržali, nakon čega su donijeli i Odluku o produljenju Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015.-2018. godine za 2020. godinu te Odluke o visini turističke pristojbe za iduće dvije godine.

Članovi su zatim podržali i Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za sufinanciranje projekta energetske obnove koju je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javu nabavu Darko Masnec. Pročelnik Masnec je pojasnio kako je za financiranje vlastitog učešća u projektu potrebno  novo zaduženje što je posljedica porasta cijene građevinskih radova koja je veća u odnosu na planiranu javnu nabavu. Zbog toga je novo zaduženje veće za 7,7 milijuna kuna i ono ukupno iznosi 18,2 milijuna kuna što su članovi Skupštine podržali.

Prema dnevnom redu, članovi su usvojili i Odluku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor ljekarničke zdravstvene ustanove koje se daju u zakup, te donijeli Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova /članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije. Kao posljednje dvije točke članovi su donijeli Zaključk o davanju suglasnosti liječnici Gordani Arambašić za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske medicine u gradu Koprivnici te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Molove o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu svima na konstruktivnim raspravama i suradnji.

Služba ureda župana