Održana 14. sjednica Županijske skupštine

U ponedjeljak, 17. lipnja održana je 14. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 34 točke dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o tri prijedloga za dopunu dnevnog reda. Prijedlozi Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o dugoročnom kreditu i Ugovor o ustupanju tražbine (cesije) radi osiguranja te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec prihvaćeni su kao dopuna dnevnog reda, dok članovi nisu prihvatili prijedlog pod nazivom Obavijest župana o stanju situacije kraka Podravskog ipsilona od Križevaca do Koprivnice.

Kao prva točka dnevnog reda usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu.

Župan Darko Koren obrazložio je kako su ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini planirani u iznosu od 447,3 milijuna kuna, a ostvarenje istih u 2018. godini iznosi 419,8 milijuna, odnosno 94 posto godišnjeg plana. Ostvareni prihodi i primici u 2017. i 2018. godini značajno su porasli u usporedbi s prethodnim godinama i upućuju na velik rast što je rezultat ulaska svih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 40.3 milijuna kuna, odnosno 92,82 posto od planiranih za 2018. godinu, dok su decentralizirana sredstava u 2018. godini iznosila 47,6 milijuna kuna. Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za prošlu godinu izvršeni su u iznosu od 419,6 milijuna kuna, što je 94,1 posto od planiranih, a rashodi i izdaci u 2018. godini u usporedbi s prethodnom godinom veći su za 8,1 posto. Župan je dodao kako je prema godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu utvrđeno da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 175 tisuća kuna te je napomenuo kako je to konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Na razmatranje članovima Skupštine zatim je dano nekoliko izvješća, koja su sva redom usvojena. Izvješće o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“ obrazložio je zamjenik župana Ratimir Ljubić, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu predstavio je zapovjednik županijske Vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan, dok je ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić predstavila Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o radu i financijskom poslovanju PORA-e za 2018. godinu. Također su usvojena izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Programu „Komunalno gospodarstvo“ te Programu „Vodno gospodarstvo“, kao i Izvješće o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2018. godini, Izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini te Izvješće o Ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini.

Izvješće o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu predstavio je ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, a Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu obrazložio je ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović te su oba usvojena.

Sljedeće na dnevnom redu bilo je razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2018. godini, Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2018. godini, Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2018. godinu te Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, za 2018. godinu. Razmatrano je i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu, a sva su navedena izvješća usvojena.

Članovi su zatim usvojili Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju, kao i Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko–križevačke županije koju je izradila Radna skupina koju je imenovao župan. Sjednici su prisustvovali i predstavnici konzultantske tvrtke Defensor u čije se ime obratio Emilio Habulin, a usvajanjem ovog dokumenta ispunjena je zakonska obveza prema Zakonu o sustavu civilne zaštite. Na sjednici je usvojen i Zaključak o prihvaćanju provedbe razvoja infrastrukture Projekta širokopojasnog pristupa na području grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.

Iz područja zdravstva doneseni su: Zaključak o davanju prijedloga izmjena Mreže javne zdravstvene službe, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu zakupnine za poslovni prostor u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o davanju suglasnosti na odluke o zakupu poslovnog prostora i najmu opreme zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o davanju suglasnosti na odluke o zakupu poslovnog prostora u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Gornjoj Rijeci, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije.

Prema dnevnom redu, članovi su usvojili i Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu – Proračunska zaliha za travanj i svibanj, kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Ugovor o dugoročnom kreditu i Ugovor o ustupanju tražbine (cesije) radi osiguranja te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu svima na konstruktivnim raspravama i suradnji.

Služba ureda župana