Odluka o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi provedbe lokalnih izbora 2021. godine

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21. -pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20., 28/20., 1/21., 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije, 3. svibnja 2021. donosi

ODLUKU
o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi
provedbe lokalnih izbora 2021. godine

I.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava Koprivničko-križevačke županije, a vezano uz provedbu lokalnih izbora 2021. godine, službenice koje rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, raditi će:

  • 5. svibnja 2021. godine (srijeda), na dan zatvaranja registra birača, u vremenu od 7,00 do 17,00 sati.

Iznimno, ako na dan zatvaranja registra birača 5. svibnja 2021. godine, zbog stvarnog vremena zaprimanja podataka nadležnih tijela na temelju kojih se zatvara registar birača, a koje će biti nakon vremena određenog u stavku 1. ove točke, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava može pisanim nalogom narediti rad izvan redovnog radnog vremena u trajanju koje je potrebno da se završi upis i zatvori registar birača.

II.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava Koprivničko-križevačke županije, službenici koje rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, na dane koji prethode i dan provedbe lokalnih izbora 2021. godine raditi će:

  • 13. svibnja 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
  • 14. svibnja 2021. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
  • 16. svibnja 2021. godine (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati,

te u slučaju ponavljanja lokalnih izbora 2021. godine raditi će:

  • 27. svibnja 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
  • 28. svibnja 2021. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
  • 30. svibnja 2021. godine (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Iznimno, ako na dane određene u stavku 1. ove točke bude potrebe za radom izvan redovnog radnog vremena, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava može pisanim nalogom narediti rad izvan redovnog radnog vremena u trajanju koje je potrebno da se završe radnje vezane uz registar birača, odnosno provedbu izbora.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava Tihomir Kvakarić, dipl. iur.

IV.

Službenicima za rad u dane određene ovom Odlukom isplatiti će se naknada sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 3/20., 7/20., 13/20., 24/20. i 29/20.), (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” 25/20. i 3/21.), Glava 301 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Program 1004 Redovna djelatnost – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Razdjel 003 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, A 100019 Administracija i upravljanje, konto 311 – plaće.
Umjesto prava iz stavka 1. ove točke službenicima se može omogućiti i ostvarivanje drugih prava sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-02/21-01/2
URBROJ: 2137/1-02/04-21-2
Koprivnica, 3. svibnja 2021.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ.