Odluka o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi provedbe dopunskih izbora 2021. godine

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20., 28/20., 1/21., 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije, 24. rujna 2021. donosi

ODLUKU
o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi
provedbe dopunskih izbora 2021. godine

I.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava Koprivničko-križevačke županije, sjedište Koprivnica, a vezano uz provedbu dopunskih izbora 2021. godine, službenica koja radi na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, na dane koji prethode i dan provedbe dopunskih izbora 2021. godine raditi će:
– 30. rujna 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
– 1. listopada 2021. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati,
– 3. listopada 2021. godine (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 19,00 sati,

II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava Tihomir Kvakarić, dipl. iur.

III.

Službenica će za rad u dane određene ovom Odlukom ostvariti prava sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 3/20., 7/20., 13/20., 24/20. i 29/20.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-02/21-01/4
URBROJ: 2137/1-02/04-21-2
Koprivnica, 24. rujna 2021.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.