Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima župan Koprivničko-križevačke županije dana 24. veljače 2022. godine donio je

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

I.

Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini kako slijedi:

Elektroničke publikacije

1. Kosinus, obrt za usluge, vl. Mario Kos, programski sadržaj „Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja KKŽ“ te ostali programi – u iznosu od 60.000,00 kn
2. Prigorski Media d.o.o., programski sadržaj za medijsko praćenje KKŽ– u iznosu od 50.000,00 kn
3. Udruga Drava – Info, programski sadržaj „Sve strane Županije“ – u iznosu od 20.000,00 kn
4. MM Plus Grupa d.o.o. za izdavačke djelatnosti, programski sadržaj „2022. – godina izazova za Koprivničko-križevačku županiju i njene stanovnike“– u iznosu od 20.000,00 kn

Radio

1. Radio Koprivnica d.o.o., programski sadržaji „Županijski razgovori“ i „Županijski tjednik“ – u iznosu od 50.000,00 kn
2. Radio Drava d.o.o., programski sadržaj „Županijski informator“ – u iznosu od 40.000,00 kn
3. Podravski radio d.o.o., programski sadržaji „Aktualnosti iz Županije“ i „Pet do 12“– u iznosu od 40.000,00 kn
4. Radio Križevci d.o.o., programski sadržaji „ Županijski pregled“ i „Županijske minute“– u iznosu od 40.000,00 kn
5. Radio Kaj d.o.o. za radijsku i televizijsku djelatnost, programski sadržaj „Po kajkavskom kraju“ – u iznosu od 30.000,00 kn

Televizija

1. VTV – Varaždinska televizija d.o.o. za radiodifuznu djelatnost, programski sadržaji „Iz naših središta“, „Mozaik Podravine i Prigorja“ i praćenje manifestacija i ostalih događanja u KKŽ – u iznosu od 45.000,00 kn.

 

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-01/22-01/7
URBROJ: 2137-01/01-22-3
Koprivnica, 24. veljače 2022.

ŽUPAN
Darko Koren ing. građ., v.r.