Nove inicijative Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je uputilo inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kojom se predlaže da se Zakonom regulira da se p o č i n i t e lj i   izmjeste, odnosno da  budu oni, koji će morati napustiti stambeni prostor radi zaštite i osiguranja osoba izloženih nasilju.

Predložene su i izmjene članka 11. stavka 2. te stavka 1. članaka 12., 13., 14., 15. i 16. Zakona, koji se odnose na zaštitne mjere, mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, zabranu približavanja, uznemiravanja, uhođenja i obaveznog liječenja o ovisnosti; na način da se riječ: „može“ zamijeni riječju: „će“.

Povjerenstvo je uputilo na usvajanje Županijskoj skupštini nacrt Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

U okviru planiranih daljnjih aktivnosti, PZRS je uputilo nadležnim institucijama najavljenu inicijativu za izmjenu Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad te nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi. Inicijativa je da se Pravilnikom regulira da sve žrtve nasilja trebaju imati zdravstvenu zaštitu na isti način kao što je imaju trudnice, ovisnici i dr.       

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić