Nastavak 16. sjednice Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09. i 10/10) predsjedica Županijske skupštine sazvala je nastavak 16. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održane dana 3. listopada 2011. s početkom u 17,00 sati, za dan

 10. listopada 2011. (ponedjeljak) u 16,00 sati

             Sjednica će se održati u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, (velika Gradska vijećnica)

O b r a z l o ž e n j e:

Dana 3. listopada 2011. godine s početkom u 17,00 sati održana je 16. sjednica Županijske skupštine u prostorijama Veleučilišta u Koprivnici.

Budući da je za dan 10. listopada 2011. određen nastavak 16. sjednice, a zbog nedostatka slobodnog, primjerenog prostora na području Grada Koprivnice, određuje se održavanje sjednice na gore navedenoj lokaciji.

Prekid Županijske skupštine kao i njen nastavak određen je temeljem odredbe članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik“ broj 15/09. i 10/10) koji predviđa takvu mogućnost, između ostalog i radi pribavljanja određene dokumentacije.