Lista kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 46. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) i članka 6. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/07, 2/08, 4/08. i 12/09) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na 19. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. utvrdio je

LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 I.

Kandidati/kandidatkinje za izbor članova/članica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije su:

1.BENČIK INES, Koprivnica, Križevačka cesta 7, druga populacija mladih

Predlagatelj: M:A:K- Mladi:akcija:kultura – Udruga za promicanje prava i kultura mladih

2.CAR DARIO, Kalnik, Borje 38, student

Predlagatelj: Glas mladih Križevci

3.GUZALIĆ MARKO, Križevci, Kalnička 42, student

Predlagatelj: Glas mladih Križevci

4.HANŽEK DENIS, Koprivnica, Braće Malančec 21, student

Predlagatelj: M:A:K- Mladi:akcija:kultura – Udruga za promicanje prava i kultura mladih

5.KOLAČKO DORA, Koprivnica, Ulica Miroslava Krleže 10, srednjoškolka

Predlagatelj: M:A:K- Mladi:akcija:kultura – Udruga za promicanje prava i kultura mladih

6.KUKEC MARTINA, Koprivnica, Bjelovarska cesta 45, druga populacija mladih

Predlagatelj: Županijska organizacija Foruma mladih SDP

7.LANŠĆAK MIRAN, Đurđevac, Antuna Radića 24, student

Predlagatelj: Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije

8.MATUS SANDRO, Križevci, Pesek 8, student

Predlagatelj: Glas mladih Križevci

9.NEMEŠ DENIS, Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 17, druga populacija mladih

Predlagatelj: Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske / Gradska organizacija Đurđevac

10. RAJN MARIO, Križevci, Marijana Detonija 34, druga populacija mladih

Predlagatelj: Udruga P.O.I.N.T., Križevci

11. SILADIĆ ANA, Đurđevac, Ciglenska 58, studentica

Predlagatelj: Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske / Gradska organizacija Đurđevac

12. SREDNOSELEC DRAŽEN, Koprivnica, Miklinovec 193a, student

Predlagatelj: Županijska organizacija Foruma mladih SDP

13. ŠVAGELJ ANTONIO, Kalnik, Borje 19, druga populacija mladih

Predlagatelj: Glas mladih Križevci

14. TRUŠČEC MIHAEL, Križevci, Dragutina Renarića 10, druga populacija mladih

Predlagatelj: Županijska organizacija Foruma mladih SDP

15. ZORKO JOSIP, Križevci, Koprivnička ulica 25, srednjoškolac

Predlagatelj: Glas mladih Križevci

 II.

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije čini jedanaest članova/članica.

 III.

 Lista kandidata/kandidatkinja objavit će se na oglasnoj ploči kao i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA:  021-06/12-03/1
URBROJ: 2137/1-02/04-12-14
Koprivnica, 20. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK:
Milivoj Androlić,  v. r.