Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije

Na temelju točke I. Odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 93/11) župan Darko Koren sazvao je konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije za dan

 30. kolovoza 2011. (utorak) u 12,30 sati

  Sjednica će se održati u sjedištu Županije, Ulica A.Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 28/I.

 Za sjednicu je  predložen slijedeći dnevni red:

1.      Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg,

2.      Izvješće predsjedavajućeg o provedenim izborima za članove Vijeća i prihvaćanje,

3.      Izbor članova Odbora za izbor i imenovanja i organizacijske poslove,

4.      Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.

Molimo članove Vijeća da se pozivu obavezno odazovu, a eventualnu spriječenost da jave na tel. 626-633 ili 098/530-234.