Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju osobnih vozila Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zaključka o prodaji osobnih vozila Koprivničko-križevačke županije KLASA: 400-06/11-01/40, URBROJ: 2137/1-01/13-12-3 od 05. siječnja 2012. godine, Koprivničko-križevačka županija objavljuje

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnih vozila Koprivničko-križevačke županije

 

I.              PREDMET PRODAJE

Predmet javnog nadmetanja je prodaja osobnih automobila Koprivničko-križevačke županije:

  1. Volkswagen Polo 1,4, registarskih oznaka KC 546-AV, broj šasije: WVWZZZ6NZVW123138, godina proizvodnje 1996., snaga motora 44 kW, radni obujam 1391 cm3, benzin, s prijeđenih 126.611 kilometrara, registriran do 25. svibnja 2012. godine, početna cijena 7.370,00 kuna,
  2. Volkswagen Polo 1,4, registarskih oznaka KC 510-BH, broj šasije: WVWZZZ6NZWW098249, godina proizvodnje 1997., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 169.527 kilometara, registriran do 16. siječnja 2012. godine, početna cijena 8.844,00 kuna,
  3. Mercedes Benz E320 4MATIC Avantgard, broj šasije: WDB2100821X017829, godina proizvodnje 1998., snaga motora 165 kW, radni obujam 3199 cm3, benzin, s prijeđenih 393.571 kilometara, neregistriran, početna cijena 61.296,00 kuna.

 

II.            UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe
  • adresu
  • OIB
  • ponuđenu cijenu uz navođenje automobila za koji se nadmeće.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!“. U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom "IZMJENA" ili "ODUSTANAK OD PONUDE".

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Koprivničko-križevačka županija, 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5, do zaključno 20. siječnja 2012. godine u 0900 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u prijemnoj kancelariji (šalter sala).

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, prodavatelj će izabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Osobni automobili prodaju se prema sistemu „viđeno-kupljeno“, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobili mogu se razgledati do 19. siječnja 2012. godine, svaki radni dan u vremenu od 700 do 1400 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, Antuna Nemčića 5, Koprivnica. Osoba za kontakt: Patrick Kovač, mob: 098/170-4320.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Službi ureda župana, na broj telefona 658-224 ili e-mail vedrana.podnar@kckzz.hr .

 ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ.