Javni uvid u SUO – rudarski objekti i eksploatacija nafte i prirodnog plina na eksploatacijskom polju Kutnjak-Đelekovec

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka  18., članka 19. stavka 2. i 3., članka 20. i 21. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne novine" broj 59/00, 136/04 i 85/06), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

 

JAVNI UVID o „STUDIJI O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ  –rudarski objekti i eksploatacija nafte i prirodnog plina na eksploatacijskom polju KUTNJAK – ĐELEKOVEC“

 I.

 „Studija o utjecaju zahvata na okoliš – rudarski objekti i eksploatacija nafte i prirodnog plina na eksploatacijskom polju Kutnjak-Đelekovec“ (u daljnjem tekstu: SUO), izrađenoj od Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stavlja se na javni uvid temeljem Odluke Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš za predmetni zahvat od 16. veljače 2009. godine. Javni uvid provodi i koordinira nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije po istoj Odluci i uputi od 3. ožujka 2009.

II.

Javni uvid u SUO u trajanju od 30 dana održati će se  u prostorijama  Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva bb, Legrad te Općine Đelekovec, P. Miškine 1, Đelekovec  u trajanju od 6. travnja  do 6. svibnja 2009. godine svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložene po jedna cjelovita  SUO i tri sažetka te knjige primjedaba. Sažetak SUO bit će dostupan javnosti i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javne rasprave o SUO održat će se dana 15. travnja 2009 u prostorijama Općine Legrad u 10,00 sati  (prizemlje, sala Legradskog doma) te  Općine Đelekovec (sala za sastanke), istog dana s početkom u 12,30 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača SUO i nositelja zahvata koji će odgovarati na pitanja i davati pojašnjenja u vezi predmetnog zahvata.

 IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na SUO upisivat će se u knjige primjedbi izložene uz SUO ili slati poštom  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica i na e-adresu: ana.list@kckzz.hr  zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr), oglasnim pločama Općina Legrad i Đelekovec najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.