Javni poziv za isticanje kandidatura za  članove i zamjenike članova  Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije   raspisuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za  članove i zamjenike članova  Županijskog savjeta mladih    Koprivničko-križevačke županije

I.

Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko- križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet), a koji je osnovan kao savjetodavno tijelo jedinice  područne (regionalne) samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

II.

            Savjet čini jedanaest (11) članova i jedanaest (l l) zamjenika članova.

III.

Kandidature za  članove i zamjenike članova predlažu udruge mladih koje su sukladno svom statutu opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne  skupine  mladih  (neformalna  skupina    mladih   mora  biti  skupina  od        najmanje  50 mladih).

IV.

            Za članove i zamjenike članova Savjeta mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

V.

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta treba sadržavati:

  • ime i prezime kandidata,
  • osobni identifikacijski broj kandidata (OIB),
  • ime roditelja,
  • adresu prebivališta ili boravišta na području Koprivničko-križevačke županije,
  • dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,
  • naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća,         student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije,           nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih),
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za      člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 50 mladih uz navođenje svojeg osobnog identifikacijskog broja (OIB), dana, mjeseca i godine rođenja.

Ukoliko predlagač iz prethodnog stavka ove točke ima službeni pečat, na prijedlogu uz potpis predlagatelja mora biti otisnut službeni pečat.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a može se preuzeti i u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 53, II/kat).

Uz prijedlog iz stavka 1. ove točke predlagatelj je dužan priložiti dokaz o prebivalištu ili boravištu na području Koprivničko-križevačke županije i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta.

Kada je predlagatelj kandidature udruga, potrebno je priložiti presliku statuta iz kojeg je vidljivo da je ista ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, kao i presliku rješenja o svojem upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz predmetnog registra.

VI.

         Javni poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranci Koprivničko-križevačke županije kao i u sredstvima javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije.

Rok za podnošenje prijedloga je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internetskoj stranci Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

VII.

             Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta, s odgovarajućim obrazloženjem, predaju se neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije ili preporučeno poštom na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja
 Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 Ulica Antuna Nemčića 5,
48 000 Koprivnica

s naznakom: „Prijedlog  kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije – NE OTVARATI“.

Nepravodobni   i nepotpuni prijedlozi za izbor članova i zamjenika članova Savjeta neće se razmatrati.

VIII.

         Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta iz prethodnog stavka ove točke, kao i popis važećih kandidata, dostavlja se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije te se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja s područja Koprivničko-križevačke županije kao i na službenoj internetskoj stranci Koprivničko-križevačke županije.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem bira iste.

IX.

            Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

KLASA: 021-06/20-03/3
URBROJ: 2137/1-02/05-20-2
Koprivnica, 14. rujna 2020.

PREDSJEDNIK
Željko Pintar, v.r.